Serwis prezentuje najlepsze prywatne ogłoszenia towarzyskie, zawierające autentyczne zdjęcia pięknych dziewczyn ze Śląska, z którymi możesz się spotkać już dziś. Do każdego ogłoszenia zamieszczonego w serwisie przypisany jest widoczny numer telefonu, dzięki któremu możesz skontaktować się z osobą ze zdjęcia. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
PL|EN|DE

Warunki korzystania z serwisu
 1. Serwis Silesia Sex (dostępny pod adresem internetowym http://www.silesiasex.com) jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Informacje zawarte w Serwisie maja tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane, jako oferta handlowa.
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne.
 4. Właściciel oraz Administratorzy Serwisu nie odpowiadają za treści i charakter prezentowanych ogłoszeń. Nie są oni także pośrednikami w nawiązywaniu znajomości.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu lub jej części dla osób, których umyślne działania są sprzeczne z niniejszym regulaminem.
Warunki dodawania ogłoszenia
 1. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych a w szczególności, że posiada on prawa autorskie do zamieszczanych w Serwisie fotografii. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto użytkownika do ktorego może zostać przypisana nieskończona ilość ogłoszeń.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • Wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;
  • Wezwania Użytkownika do przesłania oryginalnych i niezmodyfikowanych zdjęć w celu ich weryfikacji;
  • Natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyn oraz do natychmiastowego jego wyłączenia po stwierdzeniu, że ogłaszający dodał nieprawdziwe dane lub zdjęcia.
 5. Każde ogłoszenie jest poddawane akceptacji Administratora i aby było zaakceptowane musi posiadać:
  • Minimum 3 zdjęcia;
  • Wypełnione wszystkie dostępne formularze (informacje szczegółowe, godziny pracy, oferowane usługi, cennik, opis)
 6. Administrator Serwisu może odmówić emisji zdjęć, gdy:
  • Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą być one nieautentyczne, a przedstawiona na nich osoba nie jest osobą, której numer telefonu został podany w ogłoszeniu;
  • Żadne z wyświetlanych zdjęć nie prezentuje sylwetki osoby;
  • Zdjęcia są zbyt słabej jakości;
  • Przesłane fotografie zostały zmodyfikowane tak, że utraciły one swoją naturalność;
  • Zdjęcia są nieaktualne, tj. wykonane później niż w ciągu 1 roku.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do:
  • Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • Podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i / lub innych osób.
 8. Użytkownik, umieszczając w ogłoszeniu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Serwisu oraz serwisów partnerskich oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.), naruszających dobra osobiste innych osób. Zabrania się umieszczania zdjęć, których autorskie prawa majątkowe należą do innych osób lub firm bez ich pisemnej zgody na wykorzystanie takich fotografii. Zabrania się podawania danych świadomie wprowadzających w błąd. Zabrania się reklamowania produktów, usług, firm bez uprzedniej zgody Administratora.
 9. Poprzez dodanie ogłoszenia, Użytkownik wyraża zgodę na następującą modyfikacje dodanych fotografii:
  • Dodanie na każdym zdjęciu tzw. „znaków wodnych” zawierających nazwę i/lub logo Serwisu
  • Modyfikację graficzną zdjęć (zmianę jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów oraz innych modyfikacji mających na celu poprawę jego odbioru) oraz zmniejszenie rozdzielczości i wielkości zdjęć
  • Zasłonięcie twarzy osoby widocznej na zdjęciu na wniosek osoby dodającej ogłoszenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu)
  • Wykonanie innych modyfikacji, tylko na wyłączne życzenie dodającego
Dane osobowe i Polityka prywatności
 1. Każdy z zarejestrowanych użytkowników ma prawo do wglądu we własne dane, prawo żądania ich aktualizacji, usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883)
 2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Mogą one zostać użyte wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, identyfikujące Użytkownika w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu.
Odpowiedzialność administratora
 1. Administratorzy Serwisu nie wyrażają zgody na wykorzystywanie lub przetwarzanie informacji i materiałów zawartych w portalu.
 2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet, jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 7. Serwis nie jest pośrednikiem internetowym w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne wynikłe z zapoznania się Internautów.
Postanowienia końcowe
 1. Administracja Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.